!
!

Voorwaarden

Artikel 1

In deze algemene (leverings)voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Opdrachtgever ( klant): de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of verrichten van werkzaamheden

B. Leverancier (Dok56): De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoelt onder A. heeft aanvaard of een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2

De Leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Dok56 (leverancier) en klant (opdrachtgever).

Artikel 3

Algemene (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen de partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 4

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever, na het plaatsen van de order, een orderbevestiging heeft ontvangen, deze overeenkomst is bindend, met een bedenktijd van 7 dagen. Bij het plaatsen van de order heeft u aangegeven akkoord te gaan, en bekent te zijn, met de leveringsvoorwaarden. De order kan geannuleerd worden als deze nog niet in behandeling is genomen. Daar elke order uniek is kunnen deze niet meer retour gedaan worden, uitgezonderd fabricagefouten, dan kan het geruild worden tegen een goed exemplaar, de klachten dienen binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk danwel anders overeengekomen te worden gemeld bij Dok56 met opgaaf van aard en omvang van de klacht.. (Mochten wij door omstandigheden toch overgaan met terugbetaling van het aankoopbedrag zal dat alleen gelden voor het product en niet voor de verzendkosten.)

Artikel 5

Alle op de website gedane aanbiedingen van Stickers-shirts.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen van de getoonde producten vormen slechts een indicatie. Dok56  is niet aansprakelijk voor de hier, eventuele, uit voortvloeiende cosequenties.

Artikel 6

Alle aangegeven prijzen zijn in € (euro) en inclusief BTW doch exclusief verzend/verpakkingskosten en gelden vanaf Zutphen, de af te leveren zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7

De door Dok56 gehanteerde prijzen op de Stickers-shirts.nl site zijn gebasseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactors van de prijsbestanddelen. Na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de algehele uitgave verhoogd, is Dok56  gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato te verhogen, kostenfactoren als loon, sociale-overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, valutaschommelingen hebben op de ingekochte zaken, invoerrechten, belastingen, heffingen, recht........ indien de verhoging daarvan teb tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet bekent was.

Artikel 8

De koper heeft bij een prijsverhoging na het aangaan van de overeenkomst het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9

De door Dok56 op de site Stickers-shirts.nl genoemde levertijden zijn bij benadering en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever is verplicht het door het haar bestelde af te nemen en in ontvangst te nemen.

Artikel 10

Dok56 geeft geen garantie op normale slijtage. Het aanbrengen door de koper van het artikel op het daarvoor bestemde product is voor risico van de koper, Dok56 geeft derhalve geen garantie hierop.

Artikel 11

Op alle ontwerpen die Dok56 maakt kunnen geen rechten worden ontleend en zijn slechts bij benadering, de bestelde producten worden enkel volgens eisen van de opdrachtgever gemaakt en niet op basis van het ontwerp van Dok56

Artikel 12

Eventuele aansprakelijkheid van Dok56 is ten alle tijde beperkt tot het door Dok56  met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerd bedrag, Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken bestaan om welke reden dan ook is de aansprakelijkheid van Dok56 beperkt tot de factuurwaarde van de schadetoebrengende zaak exclusief BTW.

Artikel 13

Opdrachtgever vrijwaardt Dok56 tegen alle aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door Dok56 (af)geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 14

Alle door Dok56  via stickers-shirts.nl geleverde goederen zijn en blijven eigendom van Dok56 totdat de opdrachtgever aan alle tot Dok56 behorende verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15

Alle door Dok56 via Stickers-shirts.nl gevoerde merken zijn eigendom van de rechtmatige eigenaren en kunnen oplast van deze, zonder tegenprestatie in welke vorm dan ook, verwijderd worden van de internetsite van stickers-shirts.nl zodat deze niet meer verhandeld kunnen/mogen worden. Aan Dok56 kan door de rechtmatige eigenaren van de merken geen compensatie worden geeist van de in het verleden verhandelde interlectuele eigendommen.

Artikel 16

Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht om welke reden dan ook is Dok56 gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverde omstandigheid danwel de overeenkomst geheel of tendele te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 17

Ook bij ons kan het voorkomen dat er iets niet goed geleverd wordt of dat het product binnen een redelijke termijn voldoet, om alles goed te stroomlijnen hebben wij de volgende procedure:

Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op vie de E-mail info@stickers-shirts.nl of per telefoon +31 (0)575 469900 en leg uw klacht voor. Wij proberen dan samen tot een oplossing te komen.

Voor retourzendingen geld het volgende:

Neem eerst contact met ons op per telefoon +31 (0)575 472 899 om het door te nemen, wij accepteren geen onaangekondigde retourzendingen, ongefrankeerde en/of niet voldoende gefrankeerde pakjes/brieven.

Artikel 18

Dok56 gaat ervan uit dat de klant, die de order plaatst waarin een logo/beeldmerk is opgenomen, hiervoor toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo/beeldmerk.

Dok56 zal zelf geen actie ondernemen om na te gaan of de koper de rechten heeft om het betreffende logo/beeldmerk te voeren.

Alle logo's op de website, van Stickers-shirts.nl, worden weergegeven om aan te geven wat de mogelijkheden zijn en wat Dok56  kan produceren als daarom gevraagd wordt.

Het is voor de klant mogelijk om orders te plaatsen van deze logo's/beeldmerken, echter Dok56 gaat ervan automatisch vanuit dat de koper toestemming heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar.

Dok56 is derhalve niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze logo's/beeldmerken.

 

 

 

 

 

 

 

!